Opis podłoża gruntowego

Właściwości wytrzymałościowe podłóg ukła­danych bezpośrednio na gruncie, na podbudowie podatnej lub na podłożu betonowym na gruncie zależą od nośności podłoża grun­towego. Grunt rodzimy, z którego przygotowuje się podłoże, cha­rakteryzuje się wielką różnorodnością pod względem mineralo­gicznym, uziarnienia, stopnia zagęszczenia oraz warunków wod­nych. Dlatego podłoże gruntowe musi być bardzo starannie przy­gotowane i sprawdzone. Do wykonywania podłoża nie może być użyty grunt humusowy. Warstwa ziemi roślinnej powinna być całkowicie usunięta i za­stąpiona gruntem mineralnym. Podłogi wykonuje się zazwyczaj tam, gdzie grunt rodzimy zo­stał rozkopany i zruszony przy wykonywaniu robót ziemnych. W tych miejscach często zachodzi potrzeba Wykonania nasypu, aby poziom podłoża dostosować do projektowanej rzędnej po­sadzki. Podstawowym warunkiem należytego przygotowania pod­łoża gruntowego jest dokładne i równomierne zagęszczenie grun­tu. Szczególnej uwagi i staranności przy zagęszczaniu wymagają te miejsca, które stanowią wypełnienia wykopów fundamento­wych, kanałów itp. Niedostateczne zagęszczenie zruszonego grun­tu powodować będzie nierównomierne osiadanie i prowadzić do pęknięć i odkształceń konstrukcji podłóg i ustawionych na nich ścianek działowych (z możliwością ich zawalenia się). Grunty na­sypowe należy układać warstwami 10-20 cm, w zależności od ro­dzaju użytego sprzętu i dobrze zagęścić. Do zagęszczania gruntu stosuje się ubijaki ręczne, mechaniczno-udarowe lub wibracyjne oraz walce. W celu zapewnienia skuteczności zagęszczania warstwa gruntu mineralnego powinna wykazywać tzw. wilgotność opty­malną, która wynosi dla żwirów i piasków 8-12%, dla piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin 9-12% a dla glin ciężkich i iłów 13-18%

Witam Cię bardzo serdecznie! Mam na imię Maja i jestem agentem nieruchomości. Uwielbiam ten zawód. Stąd też decyzja o tym, iż chciałabym zacząć prowadzić bloga i dzielić się ciekawostkami ze świata nieruchomości. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *